ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 

 
 
 
                  
 

 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร


ลงนามถวายบพระพร
  

 
 
  
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2558   [ 9/18/2015 10:13:23 AM ]
ประกาศ อบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2558   [ 9/18/2015 10:10:15 AM ]
ประกาศ อบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   [ 9/17/2015 11:26:04 AM ]
ประกาศ อบต.เขาเจ็ดลูกเรื่องเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2558   [ 9/9/2015 9:15:49 AM ]
ประกาศ อบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆสำนักงาน อบต.เขาเจ็ดลูก(โรงอาหาร)   [ 9/7/2015 4:01:56 PM ]
ประกาศ อบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก   [ 9/7/2015 4:00:03 PM ]
ประกาศ อบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก   [ 9/7/2015 3:58:14 PM ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา “ สานสัมพันธ์ เขาเจ็ดลูก ครั้งที่ 2”
กิจกรรมโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
     
 
 
 
 [ 12/18/2014 10:38:24 AM ] ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๘
 [ 6/10/2014 9:17:31 AM ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗
 [ 6/10/2014 9:16:04 AM ] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 [ 5/22/2014 9:22:43 AM ] การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ
 [ 5/20/2014 11:51:01 AM ] โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภถาพชีวิต (พจ ๐๐๒๓.๓ว๖๖๘๒) (๑๙ พ.ค.๕๗)
 [ 5/20/2014 11:48:52 AM ] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๗ (พจ ๐๐๒๓.๓ว๖๖๘๗) (๑๙ พ.ค.๕๗)
 [ 8/23/2013 9:39:51 AM ] การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
 
 
 [ 5/20/2014 11:46:02 AM ] คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 [ 8/15/2013 9:23:36 AM ] การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหนัางาน
 [ 7/9/2013 8:59:56 AM ] เทคนิคการประชุม
 [ 5/27/2013 10:51:54 AM ] เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง
 [ 2/18/2013 11:21:20 AM ] งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
 [ 2/18/2013 11:17:50 AM ] ยิ้มได้ใน 1 นาที
 [ 12/28/2012 9:59:55 AM ] "เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน"
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 5951 เว็บบอร์ด 08-กค.-12 ตอบ 1/อ่าน 6804
ห้ามเข้า 6077 เครืองพิมพ์สมุดเงินฝาก 16-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 702
ห้ามเข้า 5999 นโยบายการบริหาร 09-มค.-13 ตอบ 0/อ่าน 108485
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 99 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66230
โทร 056-904-832-3, โทรสาร 056-904-832-3