ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 

 
 
 
                  
 

 

 
 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร

  

 
 
  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก   [ 14/3/2557 15:59:20 ]
ประกาศ เรื่อง สอบราคาราคาจ้างเหมารถรับจ้าง   [ 14/3/2557 15:53:03 ]
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557   [ 11/3/2557 9:06:10 ]
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก15เส้น   [ 6/3/2557 16:30:16 ]
ประกาศ ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 2 เส้น   [ 6/3/2557 16:22:00 ]
ประกาศ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557   [ 26/2/2557 8:46:09 ]
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557   [ 30/1/2557 10:50:38 ]
     
 
  
        
 
 
 
ขอแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2556
การประชุมวิชาการสาธารณสุขและมหกรรมสุขภาพจังหวัดพิจิตร
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
การประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาเจ็ดลูก ปีงบประมาณ 56
     
 
 
 
 [ 23/8/2556 9:39:51 ] การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 [ 21/8/2556 9:47:55 ] แจ้งโอนเงินเดือนครู ผดด. และค่าตอบแทน ผดด.ฯ ส.ค.56
 [ 15/8/2556 9:17:13 ] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
 [ 11/7/2556 10:21:25 ] แจ้งขอเรียนเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมบททุนสร้างพระอุโบสถ
 [ 11/7/2556 10:20:06 ] นัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 [ 11/7/2556 10:17:15 ] บัญชีรายงานติดตามแจ้ง รายชื่อ - สกุล ข้อมูลผู้รับเรื่องการช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
 [ 12/3/2556 9:00:54 ] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 
 
 
 
 [ 15/8/2556 9:23:36 ] การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหนัางาน
 [ 9/7/2556 8:59:56 ] เทคนิคการประชุม
 [ 27/5/2556 10:51:54 ] เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง
 [ 18/2/2556 11:21:20 ] งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
 [ 18/2/2556 11:17:50 ] ยิ้มได้ใน 1 นาที
 [ 28/12/2555 9:59:55 ] "เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน"
 [ 20/12/2555 9:26:11 ] คิดใหม่เพื่ออนาคต RETHINKING THE TUTUREคิด
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 5951 เว็บบอร์ด 08-กค.-12 ตอบ 1/อ่าน 6517
ห้ามเข้า 6077 เครืองพิมพ์สมุดเงินฝาก 16-กย.-13 ตอบ 0/อ่าน 355
ห้ามเข้า 5999 นโยบายการบริหาร 09-มค.-13 ตอบ 0/อ่าน 33382
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 99 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66230
โทร 056-904-832-3, โทรสาร 056-904-832-3