ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
      

 

 

 ชื่อ-สกุล : นางรุ่งทิพย์  แก้วประเสริฐกุล
 ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
 ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

08-1866-9415

 

 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิสา  พรมหาร
 ตำแหน่ง :  นิติกร
 ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 ชื่อ-สกุล : นายทวีชัย  ขำจุ่น
 ตำแหน่ง :  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 ชื่อ-สกุล :  นางสาวนิรมล  บุญเทียน
 ตำแหน่ง :  บุคลากร
 ที่อยู่ :  


 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-


 ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนีย์   ยะเขตร์กรณ์
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 ที่อยู่ :  

 

 

  ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ  แหลมนาค

 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)  
  ที่อยู่ :

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 ชื่อ-สกุล :  นางน้ำทิพย์  ขำจุ่น
 ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :   

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา  ผมน้อย
 ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตรา  พรมสุวรรณ์
 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :   

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 ชื่อ-สกุล : นางสาวปภังกร  อินตาพวง
 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 ชื่อ-สกุล : นางสาววัลยา  สุวรรณกูล
 ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์  กาวิน
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 ชื่อ-สกุล : นายสมนึก  เถื่อนคุ้ม
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :  

 

 

 ชื่อ-สกุล : นางปิยนุช   ท้วมโชติ
 ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 ชื่อ-สกุล : นายบุญหล้า   พาลโนรี
 ตำแหน่ง : คนสวน
 ที่อยู่ :  

 

 ชื่อ-สกุล : นายยุทธนา แสงปาน
 ตำแหน่ง : คนงานเกษตร
 ที่อยู่ :  

 

 ชื่อ-สกุล : นายจีรวัฒน์ ประภัทร์ษร
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

 
 

                        
 ชื่อ-สกุล : นายนเรศ  โพธิ์วงศ์
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

    
                        
 ชื่อ-สกุล : นางขวัญเรือน   สินรัมภ์
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์

-

หมายเลขโทรสาร

-

มือถือ

-

                                                    

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:39
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 99 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66230
โทร 056-904-832-3, โทรสาร 056-904-832-3