ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเขาเจ็ดลูก
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
      
      

นางรุ่งทิพย์   แก้วประเสริฐกุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก


นางจำลอง  ถาวร

นักบริหารงานทั่วไป


นางสาวสุนิสา  พรมหาร

นิติกรนายจุฑาวัฒน์  ผดุงศักดิ์

นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิรมล  บุญเทียน

บุคลากร


นางสาวทัศนีย์  ยะเขตร์กรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรทิพย์  กาวิน

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจารุวรรณ  แหลมนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางน้ำทิพย์  ขำจุ่น

ครู คศ.1


นางสาวอภิญญา  ผมน้อย

ครู คศ.1


นางสาวสุจิตรา  พรมสุวรรณ์

ครูผู้ดูแลเด็กนางสาววัลยา  สุวรรณกูล

ผูู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน


นางปิยนุช  ท้วมโชติ

นักการภารโรง


นายสมนึก  เถื่อนคุ้ม

คนงานทั่วไปนายจีรวัฒน์   ประภัทร์ษร

คนงานทั่วไป


นายบุญหล้า  พาลโนรี

คนสวน


นายยุทธนา  แสงปาน

คนงานเกษตร


    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:39
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 99 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66230
โทร 056-904-832-3, โทรสาร 056-904-832-3