ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเขาเจ็ดลูก
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินขั้นสูง จำนวน 1 คัน ] 
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินขั้นสูง  จำนวน  1  คัน

………………..………..…………………

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินขั้นสูง 

-  เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี และมีเครื่องหมายรถพยาบาลตามตัวอย่างของทางราชการทั้งซ้าย-ขวา พร้อมทั้งมีตราหรือเครื่องหมายของหน่วยงานนั้นตามที่กำหนดในภาย หลัง

                          -  หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง  สีขาวสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

                          -  สามารถบรรทุกผู้ป่วย  และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า 4 คน

                          -  กระจกทั้งหมด  ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน  รอบคันยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบ น  มีขนาด 15 ซม.

                          - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องบรรทุกเป็นคอล์ยเย็น  ห้องละ 1 ชุด พร้อมสวิทช์และโซลินอยด์  สำหรับแยกแอร์ด้านหน้าห้องคนขับและห้องบรรทุก  สำหรับห้องบรรทุกติดตั้งตู้จ่ายความเย็นแบบแขวนเหนือส่วนกระจกบ านเลื่อน  พ่นลมเย็นมาด้านท้ายและใช้สารทำความเย็นชนิด R134a

                          -  มีบังแสงแดดเข้าตากระจกด้านหน้าซ้าย ขวา ข้างละ 1 อัน

(รายละเอียดของครุภัณฑ์  ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก)  เป็นจำนวนเงิน  1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.               จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.               ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

3.               ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกั นเช่นว่านั้น

4.               ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่เข้าเสนอราคารายอื่น

5.               ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา   วันที่       22  เมษายน  2556      ถึง    3  พฤษภาคม  2556      เวลา    08.30-16.30  น.         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร   และในวันที่                       23  เมษายน  2556      ตั้งแต่เวลา   08.30-16.30  น.      ห้องประชุมอำเภอทับคล้อ  กำหนดเปิดซองในวันที่      7  พฤษภาคม  2556   เวลา        10.00     น.  เป็นต้นไป

                           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ     1,000.-   บาท  ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก   ระหว่างวันที่       22  เมษายน  2556      ถึง    3  พฤษภาคม  2556      ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมาย  0-5690-4832

                                  ประกาศ   วันที่   22   เดือน   เมษายน     .. 2556

 

(นายกฤษณะ  ก้อนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

 

   ทำรายการเมื่อ: 22-เมย.-13at 15:41
ประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560   [ 19/9/2559 13:54:35 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559   [ 5/9/2559 13:25:26 ]
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559   [ 17/8/2559 10:44:08 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559   [ 4/8/2559 11:40:16 ]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯของอบต.เขาเจ็ดลูก   [ 29/7/2559 10:06:18 ]
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559   [ 25/7/2559 13:48:56 ]
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ   [ 21/7/2559 8:51:35 ]
     
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 99 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66230
โทร 056-904-832-3, โทรสาร 056-904-832-3