ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตาม และ การประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ] 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น( พจ0037.2/ว178)(3 ม.ค.55).pdf
ทำรายการเมื่อ: 04-มค.-13at 10:47

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 23/8/2556 9:39:51 ] การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 [ 21/8/2556 9:47:55 ] แจ้งโอนเงินเดือนครู ผดด. และค่าตอบแทน ผดด.ฯ ส.ค.56
 [ 15/8/2556 9:17:13 ] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
 [ 11/7/2556 10:21:25 ] แจ้งขอเรียนเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมบททุนสร้างพระอุโบสถ
 [ 11/7/2556 10:20:06 ] นัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 [ 11/7/2556 10:17:15 ] บัญชีรายงานติดตามแจ้ง รายชื่อ - สกุล ข้อมูลผู้รับเรื่องการช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
 [ 12/3/2556 9:00:54 ] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 99 ม.7 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 66230
โทร 056-904-832-3, โทรสาร 056-904-832-3